弟子规

分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信豆瓣网QQ好友百度贴吧天涯社区一键分享复制网址

带有拼音的三字经

sān zì jīng

三字经

rén zhī chū

xìng běn shàn

xìng xiāng jìn

xí xiāng yuǎn

人之初

性本善

性相近

习相远

gǒu bú jiào

xìng nǎi qiān

jiào zhī dào

guì yǐ zhuān

苟不教

性乃迁

教之道

贵以专

xī mèng mǔ

zé lín chǔ

zǐ bù xué

duàn jī zhù

昔孟母

择邻处

子不学

断机杼

dòu yān shān

yǒu yì fāng

jiāo wǔ zǐ

míng jù yáng

窦燕山

有义方

教五子

名俱扬

yǎng bú jiào

fù zhī guò

jiào bù yán

shī zhī duò

养不教

父之过

教不严

师之惰

zǐ bù xué

fēi suǒ yí

yòu bù xué

lǎo hé wéi

子不学

非所宜

幼不学

老何为

yù bù zhuó

bù chéng qì

rén bù xué

bù zhī yì

玉不琢

不成器

人不学

不知义

wéi rén zǐ

fāng shào shí

qīn shī yǒu

xí lǐ yí

为人子

方少时

亲师友

习礼仪

xiāng jiǔ líng

néng wēn xí

xiào yú qīn

suǒ dāng zhí

香九龄

能温席

孝于亲

所当执

róng sì suì

néng ràng lí

dì yú zhǎng

yí xiān zhī

融四岁

能让梨

弟于长

宜先知

shǒu xiào tì

cì jiàn wén

zhī mǒu shù

shí mǒu wén

首孝悌

次见闻

知某数

识某文

yī ér shí

shí ér bǎi

bǎi ér qiān

qiān ér wàn

一而十

十而百

百而千

千而万

sān cái zhě

tiān dì rén

sān guāng zhě

rì yuè xīng

三才者

天地人

三光者

日月星

sān gāng zhě

jūn chén yì

fù zǐ qīn

fū fù shùn

三纲者

君臣义

父子亲

夫妇顺

yuē chūn xià

yuē qiū dōng

cǐ sì shí

yùn bù qióng

曰春夏

曰秋冬

此四时

运不穷

yuē nán běi

yuē xī dōng

cǐ sì fāng

yìng hū zhōng

曰南北

曰西东

此四方

应乎中

yuē shuǐ huǒ

mù jīn tǔ

cǐ wǔ háng

běn hū shù

曰水火

木金土

此五行

本乎数

shí gān zhě

jiǎ zhì guǐ

shí èr zhī

zǐ zhì hài

十干者

甲至癸

十二支

子至亥

yuē huáng dàov

rì suǒ chánv

yuē chì dào

dāng zhōng quán

曰黄道

日所躔

曰赤道

当中权

chì dào xià

wēn nuǎn jí

wǒ zhōng huá

zài dōng běi

赤道下

温暖极

我中华

在东北

hán yù jūn

shuāng lù gǎi

yòu gāo yuán

zuǒ dà hǎi

寒燠均

霜露改

右高原

左大海

yuē jiāng hé

yuē huái jì

cǐ sì dú

shuǐ zhī jì

曰江河

曰淮济

此四渎

水之纪

yuē dài huá

sōng héng héng

cǐ wǔ yuè

shān zhī míng

曰岱华

嵩恒衡

此五岳

山之名

gǔ jiǔ zhōu

jīn gǎi zhì

chēng xíng shěng

sān shí wǔ

古九州

今改制

称行省

三十五

yuē shì nóng

yuē gōng shāng

cǐ sì mín

guó zhī liáng

曰士农

曰工商

此四民

国之良

yuē rén yì

lǐ zhì xìn

cǐ wǔ cháng

bù róng wěn

曰仁义

礼智信

此五常

不容紊

dì suǒ shēng

yǒu cǎo mù

cǐ zhí wù

biàn shuǐ lù

地所生

有草木

此植物

遍水陆

yǒu chóng yú

yǒu niǎo shòu

cǐ dòng wù

néng fēi zǒu

有虫鱼

有鸟兽

此动物

能飞走

dào liáng shū

mài shǔ jì

cǐ liù gǔ

rén suǒ shí

稻梁菽

麦黍稷

此六谷

人所食

mǎ niú yáng

jī quǎn shǐ

cǐ liù chù

rén suǒ sì

马牛羊

鸡犬豕

此六畜

人所饲

yuē xǐ nù

yuē āi jù

ài wù yù

qī qíng jù

曰喜怒

曰哀惧

爱恶欲

七情俱

qīng chì huáng

jí hēi bái

cǐ wǔ sè

mù suǒ shí

青赤黄

及黑白

此五色

目所识

suān kǔ gān

jí xīn xián

cǐ wǔ wèi

kǒu suǒ hán

酸苦甘

及辛咸

此五味

口所含

shān jiāo xiāng

jí xīng xiǔ

cǐ wǔ xiù

bí suǒ xiù

膻焦香

及腥朽

此五臭

鼻所嗅

páo tǔ gé

mù shí jīn

yǔ sī zhú

nǎi bā yīn

匏土革

木石金

与丝竹

乃八音

yuē píng shǎng

yuē qù rù

cǐ sì shēng

yí tiáo xié

曰平上

曰去入

此四声

宜调协

gāo zēng zǔ

fù ér shēn

shēn ér zǐ

zǐ ér sūn

高曾祖

父而身

身而子

子而孙

zì zǐ sūn

zhì xuán zēng

nǎi jiǔ zú

rén zhī lún

自子孙

至玄曾

乃九族

人之伦

fù zǐ ēn

fū fù cóng

xiōng zé yǒu

dì zé gōng

父子恩

夫妇从

兄则友

弟则恭

zhǎng yòu xù

yǒu yǔ péng

jūn zé jìng

chén zé zhōng

长幼序

友与朋

君则敬

臣则忠

cǐ shí yì

rén suǒ tóng

ng shī xù

wù wéi bèi

此十义

人所同

当师叙

勿违背

zhǎn qí shuāi

dà xiǎo gōng

zhì sī má

wǔ fù zhōng

斩齐衰

大小功

至缌麻

五服终

lǐ yuè shè

yù shū shù

gǔ liù yì

jīn bù jù

礼乐射

御书数

古六艺

今不具

wéi shū xué

rén gòng zūn

jì shí zì

jiǎng shuō wén

惟书学

人共遵

既识字

讲说文

yǒu gǔ wén

dà xiǎo zhuàn

lì cǎo jì

bù kě luàn

有古文

大小篆

隶草继

不可乱

ruò guǎng xué

jù qí fán

dàn lüè shuō

néng zhī yuán

若广学

惧其繁

但略说

能知原

fán xùn méng

xū jiǎng jiū

xiáng xùn gǔ

míng jù dòu

凡训蒙

须讲究

详训诂

明句读

wéi xué zhě

bì yǒu chū

xiǎo xué zhōng

zhì sì shū

为学者

必有初

小学终

至四书

lún yǔ zhě

èr shí piān

qún dì zǐ

jì shàn yán

论语者

二十篇

群弟子

记善言

mèng zǐ zhě

qī piān zhǐ

jiǎng dào dé

shuō rén yì

孟子者

七篇止

讲道德

说仁义

zuò zhōng yōng

nǎi kǒng jí

zhōng bù piān

yōng bù yì

作中庸

乃孔伋

中不偏

庸不易

zuò dà xué

nǎi zēng zǐ

zì xiū qí

zhì píng zhì

作大学

乃曾子

自修齐

至平治

zhōng shū shú

xiào jīng tōng

rú liù jīng

shǐ kě dú

中书熟

孝经通

如六经

始可读

shī shū yì

lǐ chūn qiū

hào liù jīng

dāng jiǎng qiú

诗书易

礼春秋

号六经

当讲求

yǒu lián shān

yǒu guī cáng

yǒu zhōu yì

sān yì xiáng

有连山

有归藏

有周易

三易详

yǒu diǎn mó

yǒu xùn gào

yǒu shì mìng

shū zhī ào

有典谟

有训诰

有誓命

书之奥

wǒ zhōu gōng

zuò zhōu lǐ

zhù liù guān

cún zhì tǐ

我周公

作周礼

著六官

存治体

dà xiǎo dài

zhù lǐ jì

shù shèng yán

lǐ yuè bèi

大小戴

注礼记

述圣言

礼乐备

yǒu guó fēng

yǒu yǎ sòng

hào sì shī

dāng fěng yǒng

有国风

有雅颂

号四诗

当讽咏

shī jì wáng

chūn qiū zuò

yù bāo biǎn

bié shàn è

诗既亡

春秋作

寓褒贬

别善恶

sān zhuàn zhě

yǒu gōng yáng

yǒu zuǒ shì

yǒu gǔ liáng

三传者

有公羊

有左氏

有谷梁

ěr yǎ zhě

shàn biàn yán

qiú jīng xùn

cǐ mò xiān

尔雅者

善辨言

求经训

此莫先

gǔ shèng zhù

xiān xián zhuàn

zhù shū bèi

shí sān jīng

古圣著

先贤传

注疏备

十三经

zuǒ zhuàn wài

yǒu guó yǔ

hé qún jīng

shù shí wǔ

左传外

有国语

合群经

数十五

jīng jì míng

fāng dú zǐ

cuō qí yào

jì qí shì

经既明

方读子

撮其要

记其事

wǔ zǐ zhě

yǒu xún yáng

wén zhōng zǐ

jí lǎo zhuāng

五子者

有荀扬

文中子

及老庄

jīng zǐ tōng

dú zhū shǐ

kǎo shì xì

zhī zhōng shǐ

经子通

读诸史

考世系

知终始

zì xī nóng

zhì huáng dì

hào sān huáng

zài shàng shì

自羲农

至黄帝

号三皇

在上世

táng yǒu yú

hào èr dì

xiāng yī xùn

chēng shèng shì

唐有虞

号二帝

相揖逊

称盛世

xià yǒu yǔ

shāng yǒu tāng

zhōu wén wǔ

chēng sān wáng

夏有禹

商有汤

周文武

称三王

xià chuán zǐ

jiā tiān xià

sì bǎi zǎi

qiān xià shè

夏传子

家天下

四百载

迁夏社

tāng fá xià

guó hào shāng

liù bǎi zǎi

zhì zhòu wáng

汤伐夏

国号商

六百载

至纣亡

zhōu wǔ wáng

shǐ zhū zhòu

bā bǎi zǎi

zuì cháng jiǔ

周武王

始诛纣

八百载

最长久

zhōu gòng hé

shǐ jì nián

lì xuān yōu

suì dōng qiān

周共和

始纪年

历宣幽

遂东迁

zhōu dào shuāi

wáng gāng zhuì

chěng gān gē

shàng yóu shuì

周道衰

王纲坠

逞干戈

尚游说

shǐ chūn qiū

zhōng zhàn guó

wǔ bà qiáng

qī xióng chū

始春秋

终战国

五霸强

七雄出

yíng qín shì

shǐ jiān bìng

chuán èr shì

chǔ hàn zhēng

嬴秦氏

始兼并

传二世

楚汉争

gāo zǔ xīng

hàn yè jiàn

zhì xiào píng

wáng mǎng cuàn

高祖兴

汉业建

至孝平

王莽篡

guāng wǔ xīng

wéi dōng hàn

sì bǎi nián

zhōng yú xiàn

光武兴

为东汉

四百年

终于献

wèi shǔ wú

zhēng hàn dǐng

hào sān guó

qì liǎng jìn

魏蜀吴

争汉鼎

号三国

迄两晋

sòng qí jì

liáng chén chéng

wéi nán cháo

dū jīn líng

宋齐继

梁陈承

为南朝

都金陵

běi yuán wèi

fēn dōng xī

yǔ wén zhōu

xīng gāo qí

北元魏

分东西

宇文周

兴高齐

dài zhì suí

yī tǔ yǔ

bù zài chuán

shī tǒng xù

迨至隋

一土宇

不再传

失统绪

táng gāo zǔ

qǐ yì shī

chú suí luàn

chuàng guó jī

唐高祖

起义师

除隋乱

创国基

èr shí chuán

sān bǎi zǎi

liáng miè zhī

guó nǎi gǎi

二十传

三百载

梁灭之

国乃改

liáng táng jìn

jí hàn zhōu

chēng wǔ dài

jiē yǒu yóu

梁唐晋

及汉周

称五代

皆有由

zhào sòng xīng

shòu zhōu shàn

shí bā chuán

nán běi hùn

赵宋兴

受周禅

十八传

南北混

liáo yǔ jīn

jiē chēng dì

yuán miè jīn

jué sòng shì

辽与金

皆称帝

元灭金

绝宋世

yú tú guǎng

chāo qián dài

jiǔ shí nián

guó zuò fèi

舆图广

超前代

九十年

国祚废

dài chéng zǔ

qiān yān jīng

shí liù shì

zhì chóng zhēn

迨成祖

迁燕京

十六世

至崇祯

quán yān sì

kòu rú lín

lǐ chuǎng chū

shén qì fén

权阉肆

寇如林

李闯出

神器焚

qīng shì zǔ

yīng jǐng mìng

jìng sì fāng

kè dà dìng

清世祖

膺景命

靖四方

克大定

yóu kāng yōng

lì qián jiā

mín ān fù

zhì jì kuā

由康雍

历乾嘉

民安富

治绩夸

dào xián jiān

biàn luàn qǐ

shǐ yīng fǎ

rǎo dū bǐ

道咸间

变乱起

始英法

扰都鄙

tóng guāng hòu

xuān tǒng ruò

chuán jiǔ dì

mǎn qīng mò

同光后

宣统弱

传九帝

满清殁

gé mìng xīng

fèi dì zhì

lì xiàn fǎ

jiàn mín guó

革命兴

废帝制

立宪法

建民国

gǔ jīn shǐ

quán zài zī

zǎi zhì luàn

zhī xīng shuāi

古今史

全在兹

载治乱

知兴衰

shǐ suī fán

dú yǒu cì

shǐ jì yī

hàn shū èr

史虽繁

读有次

史记一

汉书二

hòu hàn sān

guó zhì sì

jiān zhèng jīng

cān tōng jiàn

后汉三

国志四

兼证经

参通鉴

dú shǐ zhě

kǎo shí lù

tōng gǔ jīn

ruò qīn mù

读史者

考实录

通古今

若亲目

kǒu ér sòng

xīn ér wéi

zhāo yú sī

xī yú sī

口而诵

心而惟

朝于斯

夕于斯

xī zhòng ní

shī xiàng tuó

gǔ shèng xián

shàng qín xué

昔仲尼

师项橐

古圣贤

尚勤学

zhào zhōng lìng

dú lǔ lùn

bǐ jì shì

xué qiě qín

赵中令

读鲁论

彼既仕

学且勤

pī pú biān

xuē zhú jiǎn

bǐ wú shū

qiě zhī miǎn

披蒲编

削竹简

彼无书

且知勉

tóu xuán liáng

zhuī cì gǔ

bǐ bù jiào

zì qín kǔ

头悬梁

锥刺股

彼不教

自勤苦

rú náng yíng

rú yìng xuě

jiā suī pín

xué bù chuò

如囊萤

如映雪

家虽贫

学不辍

rú fù xīn

rú guà jiǎo

shēn suī láo

yóu kǔ zhuó

如负薪

如挂角

身虽劳

犹苦卓

sū lǎo quán

èr shí qī

shǐ fā fèn

dú shū jí

苏老泉

二十七

始发愤

读书籍

bǐ jì lǎo

yóu huǐ chí

ěr xiǎo shēng

yí zǎo sī

彼既老

犹悔迟

尔小生

宜早思

ruò liáng hào

bā shí èr

duì dà tíng

kuí duō shì

若梁灏

八十二

对大廷

魁多士

bǐ jì chéng

zhòng chēng yì

ěr xiǎo shēng

yí lì zhì

彼既成

众称异

尔小生

宜立志

yíng bā suì

néng yǒng shī

mì qī suì

néng fù qí

莹八岁

能咏诗

泌七岁

能赋棋

bǐ yǐng wù

rén chēng qí

ěr yòu xué

dāng xiào zhī

彼颖悟

人称奇

尔幼学

当效之

cài wén jī

néng biàn qín

xiè dào yùn

néng yǒng yín

蔡文姬

能辩琴

谢道韫

能咏吟

bǐ nǚ zǐ

qiě cōng mǐn

ěr nán zǐ

dāng zì jǐng

彼女子

且聪敏

尔男子

当自警

táng liú yàn

fāng qī suì

jǔ shén tóng

zuò zhèng zì

唐刘晏

方七岁

举神童

作正字

bǐ suī yòu

shēn yǐ shì

yǒu wéi zhě

yì ruò shì

彼虽幼

身已仕

有为者

亦若是

quǎn shǒu yè

jī sī chén

gǒu bù xué

hé wéi rén

犬守夜

鸡司晨

苟不学

曷为人

cán tǔ sī

fēng niàng mì

rén bù xué

bù rú wù

蚕吐丝

蜂酿蜜

人不学

不如物

yòu xí yè

zhuàng zhì shēn

shàng kuāng guó

xià lì mín

幼习业

壮致身

上匡国

下利民

yáng míng shēng

xiǎn fù mǔ

guāng yú qián

yù yú hòu

扬名声

显父母

光于前

裕于后

rén yí zǐ

jīn mǎn yíng

wǒ jiào zǐ

wéi yī jīng

人遗子

金满赢

我教子

唯一经

qín yǒu gōng

xì wú yì

jiè zhī zāi

yí miǎn lì

勤有功

戏无益

戒之哉

宜勉力

三字经共378句 1145字

 

本文档由弟子规整理,网址:https://www.diziwang.net/szj/


弟子规 李毓秀 全文及解释 拼音版翻译 朗诵与解读 动画第一部 动画第二部 读后感

弟子规官网是一个专业提供李毓秀的著名的《弟子规》,其中包括弟子规原文弟子规翻译、弟子规资料图片弟子规朗读视频等,欢迎各位朋友前来弟子规网阅读《弟子规》。

弟子规网址:https://www.diziwang.net/